Language selector

OHRC ñaùnh daáu söï môû ñaàu muøa caâu caù vôùi vieäc caäp nhaät veà cuoäc ñieàu tra caùc vuï haønh hung nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ

Page controls

April 8, 2008

Page content

For immediate publication 

Toronto -

Ñeå laäp töùc phoå bieán
Ngaøy 8 thaùng Tö, 2008

TORONTO: Thaùng Möôøi Hai vöøa qua, UÛy Ban Nhaân Quyeàn Ontario ñaõ coâng boá caùc keát quaû sô khôûi tìm thaáy töø cuoäc ñieàu tra cuûa UÛy Ban veà vieäc kyø thò vaø saùch nhieãu bao goàm caùc tröôøng hôïp taán coâng nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ.

Keå töø khi ñoù, UÛy Ban ñaõ tieán haønh laøm vieäc vôùi caùc cô quan chính yeáu trong toaøn tænh, bao goàm caùc boä cuûa chính phuû, caùc ñoâ thò, caùc toå chöùc coäng ñoàng vaø caùc hieäp hoäi veà caâu caù/theå thao.

Muïc ñích cuûa giai ñoaïn naøy laø ñeå khuyeán khích caùc söï cam keát vaø caùc böôùc haønh ñoäng taäp theå tieán ñeán vieäc xoùa boû söï kyø thò vaø söï saùch nhieãu. Nhieàu coäng ñoàng vaø caùc nhaø laõnh ñaïo ñang tích cöïc nhaän laõnh söï thöû thaùch naøy.

“Moät muøa caâu môùi phaûi mang theo noù söï bao haøm khoâng loaïi tröø baát cöù moät ai (inclusion) vaø chaøo ñoùn nhöõng ngöôøi ñi caâu cuûa taát caû caùc chuûng toäc vaø moïi thaønh phaàn xuaát xöù,” Tröôûng UÛy Vieân Barbara Hall noùi. “Chuùng ta mong ñôïi caùc coäng ñoàng trong toaøn tænh coù moät söï ñoái thoaïi côûi môû vaø choáng laïi söï phaân bieät chuûng toäc. Tuy ñieàu naøy thöôøng khoù thöïc hieän, ñieàu caàn thieát laø laøm cho caùc coäng ñoàng ñöôïc thaân thieän vaø an toaøn vôùi taát caû moïi ngöôøi.”

“Toâi thaät söï caûm kích vôùi söï laõnh ñaïo ñöôïc chöùng minh bôûi moät soá caùc ñoâ thò vaø caùc toå chöùc,” Tröôûng UÛy Vieân Hall noùi. “UÛy ban quan heä chuûng toäc phuïc vuï vuøng Peterborough vaø khu vöïc Caùc hoà Kawartha thì ñaëc bieät tích cöïc, vaø toâi thaáy Hoäi Ñoàng vuøng Georgina vöøa môùi bieåu quyeát thaønh laäp moät uûy ban nhö vaäy. Toaøn tænh coù theå hoïc nhöõng baøi hoïc quí baùu töø nhöõng nhaø laõnh ñaïo naøy ñeå bieát hoï ñaõ ñi böôùc ñaàu tieân quan troïng trong vieäc thöøa nhaän söï phaân bieät chuûng toäc, vaø ñaõ tieán moät böôùc xa hôn ñeå tìm caùc bieän phaùp giaûi quyeát baèng caùch naøo.”

Trong thaùng Naêm, UÛy Ban seõ coâng boá baûn baùo caùo toång keát vôùi caùc chi tieát veà caùc cam keát ñaõ ñöôïc ñeà nghò, caùc thaønh quaû ñaït ñöôïc, vaø nhöõng böôùc caàn thieát keá tieáp ñeå chaéc chaén raèng vieäc tieâu khieån phoå quaùt cho qua thôøi gian naøy ñöôïc taát caû nhöõng ngöôøi ñi caâu trong toaøn tænh Ontario vui thích.

Ñeå bieát theâm chi tieát:
Jeff Poirier
Manager, Communications (Giaùm ñoác veà Thoâng tin Lieân laïc)
Policy and Education Branch (Vaên phoøng ñaëc traùch veà Chính saùch vaø Giaùo duïc)
416-314-4539

 

- 30 -

Jeff Poirier
Senior Policy Analyst
Policy Education, Monitoring and Outreach Branch (PEMO)
Ontario Human Rights Commission
jeff.poirier@ohrc.on.ca
(416)314-4539