Language selector

Featured Stories

Latest News

OHRC ñaùnh daáu söï môû ñaàu muøa caâu caù vôùi vieäc caäp nhaät veà cuoäc ñieàu tra caùc vuï haønh hung nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ

April 8, 2008

TORONTO: Thaùng Möôøi Hai vöøa qua, UÛy Ban Nhaân Quyeàn Ontario ñaõ coâng boá caùc keát quaû sô khôûi tìm thaáy töø cuoäc ñieàu tra cuûa UÛy Ban veà vieäc kyø thò vaø saùch nhieãu bao goàm caùc tröôøng hôïp taán coâng nhöõng ngöôøi ñi caâu Canada goác AÙ.
Keå töø khi ñoù, UÛy Ban ñaõ tieán haønh laøm vieäc vôùi caùc cô quan chính yeáu trong toaøn tænh, bao goàm caùc boä cuûa chính phuû, caùc ñoâ thò, caùc toå chöùc coäng ñoàng vaø caùc hieäp hoäi veà caâu caù/theå thao.

The OHRC at 60

The Ontario Human Rights Commission (OHRC) has turned 60! Watch our virtual celebration on YouTube. 

Human rights in Ontario

Ontario's Human Rights Code is a provincial law that gives everybody equal rights and opportunities without discrimination in specific social areas such as jobs, housing, services, facilities, and contracts or agreements.

The Code's goal is to prevent discrimination and harassment because of race, sex, disability, and age, to name a few of the 17 grounds. All other Ontario laws must agree with the Code.

Not all unfair treatment and harassment is covered by the Code. The treatment or harassment must be based on at least one Code ground and take place within a social area to be protected.

The Ontario Human Rights System is made up of three separate agencies:

  1. The Ontario Human Rights Commission (that’s us) works to promote, protect and advance human rights through research, education, targeted legal action and policy development.
  2. The Human Rights Legal Support Centre gives legal help to people who have experienced discrimination under the Code.
  3. The Human Rights Tribunal is where human rights applications are filed and decided.

To learn more, complete our Human Rights 101 eLearning.